របៀបសំពះ

របៀបសំពះទាំង៥យ៉ាងរបស់ខ្មែរយើង។
Credit: ASEAN Community

តើអ្នកដឹងពីរបៀបសំពះខ្មែរទេ?
សូមមើលរូបភាពដែលមាន ជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស អ្នកនឹងបានដឹងពីរបៀបសំពះទាំង៥របស់ខ្មែរ ទៅកាន់មិត្តភក្តិ ម្តាយឪពុក ព្រះសង្ឃ ព្រះមហាក្សត្រ….. ។

ការសំពះ

Please look at the photo (Khmer with English translation), you will understand which level you should use with you Friends, Parents, Monks, King… When you visit Cambodia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: