ទាន

ទាន មានបីប្រភេទគឺ៖
១. វត្ថុទានឫអាមិសទាន = ការឲ្យវត្ថុ
២. ធម្មទាន = ការឲ្យធម្ម
៣. អភ័យទាន ឫ វិរតិទាន = ការឲ្យអភ័យ

ទាន
* វត្ថុទាន ឫ អាមិសទាម គឺការឲ្យគ្រឿងបរិភោគ ឲ្យបច្ច័យឲ្យ
ឧបករណ៍ដើម្បីជាអាហារដើម្បីជាដើមទុនដល់រាស្ត្រដល់ សាសនា
ដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការ។ ការឲ្យនេះលោកកំណត់ថា “ចែក
រំលែក ឫបែងចែកឲ្យ” មិនមែនឲ្យលុះត្រាតែអស់រលីងពីដៃ អស់រលីង
ពីខ្លួននោះទេ។ វត្ថុទានឫអាមិសទាន មានដូចជាបាយទឹក ថ្នាំបង្ការ
រោគ និងព្យាបាលរោគ សំលៀកបំពាក់ យានជំនិះ គ្រឿងបំភ្លឺ ទី
សំណាក់ស្នាក់អាស្រ័យ…។
* ធម្មទាន គឺជាការផ្តល់់ចំណេះវិជ្ជា និងសមត្ថភាព ឲ្យដំបូន្មាន ឲ្យចេះ អត់ធ្មត់ឲ្យចេះតស៊ូ ផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្ត។ តាំងពីបុរាណកាលមក
ខ្មែរយើងប្រើពាក្យធម្មទាន សំដៅលើការឲ្យសៀវភៅធម៌ ឲ្យសៀវភៅ
ក្បួនខ្នាត សៀវភៅអប់រំ សៀវភៅផ្តល់ចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗ។
* អភ័យទាន ឫ វិរតិទាន គឺការឲ្យអភ័យទោសដល់អ្នក ដទៃ ឫ សត្វ
ទាំងឡាយប្រកបដោយក្តីមេត្តា ករុណាមិនចងកម្ម មិនចងពៀរ មិនប្រកាន់ភាពជាធំ ផ្តាច់ចោល នូវគំនុំគុំគួនសងសឹកគ្នា។

Advertisements

Posted on 1 April 2013, in ចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: